Spraaznikam!
Translation: Happy Holidays!

Narrated by Andronik Kashevarof